Windykacja

W przypadkach, jeżeli w stosunku do naszych Klientów zdarzy się, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę, przystępujemy do procedur windykacyjnych i zmierzających do odzyskiwania należności.

Nasze klasyczne usługi windykacyjne często poprzedzają działania prewencyjne, dyscyplinujące kontrahentów w spłacie zadłużeń.

Poszczególne kroki dostosowujemy do indywidualnych priorytetów i oczekiwań naszych Klientów, niezwłocznie przystępując do właściwych działań umożliwiających zarówno odzyskanie należności, jak i rozliczanie podatków, w tym zwrot VAT.

W tym celu współpracujemy z wyselekcjonowanymi kancelariami prawnymi, w sposób profesjonalny realizując zlecone postępowania windykacyjne:

- uaktualniamy i sprawdzamy dane dłużnika, uzyskujemy wypisy z ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,

- gromadzimy pełną dokumentację procesową, sporządzamy wymagane prawem pisma procesowe (wezwania do zapłaty, wnioski i pozwy),

- podejmujemy negocjacje z dłużnikiem co do dobrowolnej spłaty długu,

sporządzamy także stosowne porozumienia oraz ugody pozasądowe,

- wnosimy w imieniu naszych klientów do właściwych sądów powództwa, nadzorujemy dalszy tok postępowań sądowym / arbitrażowych,

- po uzyskaniu tytułu wykonawczego przystępujemy w imieniu Klienta do realizacji etapu egzekucji (przygotowywanie wniosków oraz pozostałej dokumentacji pod względem formalno - prawnym, sprawowanie nadzoru nad toczącym się postępowaniem egzekucyjnym, wspomaganie działań komorniczych.
Po zakończeniu egzekucji komorniczej, nawet w przypadku jej częściowej bezskuteczności, podejmujemy dalsze działania, m.in. co do ewentualnego wszczynania i prowadzenia postępowań w zakresie przeniesienia odpowiedzialności za długi, w tym m.in. na członków zarządów spółek, prowadząc dalsze windykacje z majątków osobistych (m.in. członków zarządów).

Zapewniamy Klientom pomoc w sprawach karnych przeciwko dłużnikom oraz innym osobom, w przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstw, w tym poprzez sporządzenie zawiadomień do prokuratury.

Dokonujemy m.in. analizy prawnej co do dopuszczalności wniesienia skarg paulińskich (actio Pauliana), tj. co do możliwości wszczęcia oraz prowadzenia powództw w zakresie uznania danych czynności prawnych za bezskuteczne w stosunku do Klientów jako wierzycieli, a których sytuacja pogorszyła się wskutek takich czynności.
Partnerzy:    Biuro Rachunkowe Łabutka & Niedbała   |    Eureka Technology Park
Copyright © 2012 CD GROUP Sp. z o.o. Consulting & Development Group.